دکتر عنایت رحیمی

امروز موضوع استان پهناور فارس کیفیت سفر با حفظ ایمنی است

امروز موضوع  استان پهناور فارس کیفیت سفر با حفظ ایمنی است


معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس گفت:برنامه ریزی صحیح و علمی و موثر از موضوعاتی است که برای نوروز در سطح استان مدنظر است.

شبکه های اجتماعی

از طریق شبکه های زیر می توانید ما را دنبال کنید